Organi - ZPSPS Natisni


Organiziranost Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije (ZPSPS).

Združenje je zaradi razpršenosti članstva, ki sega od gorenjske, preko dolenjske do lendavskega področja razdeljeno na manjše podenote, ki jih imenujemo  regijski zbori. Za namen ustrezne komunikacije med člani  ima združenje 15 regijskih zborov, na svojih občnih zborih izvoli predsednika, ki zastopa njihove interese v najvišjem organu združenja to je v  UPRAVNEM ODBORU (UO). Združenje vodi Predsednik združenja, ki se voli na skupščini ZPSPS. Predsedniku pri njegovih nalogah pomagajo: tajnik in dva podpredsednika.

Za potrebe nadzora zakonitosti delovanja ZPSPS imamo 3 članski nadzorni odbor (NO), ki ima predsednika in dva člana.

V primeru potrebe po arbitraži to funkcijo opravi 5 člansko častno razsodišče (ČR), ki ima predsednika in 4 člane.

Programsko volilni občni zbori so bili organizirani po vseh regijskih zborih v januarju 2012. Izvoljeni kandidati so v skladu s statutom sodelovali na programsko volilni skupščini, ki je bila 16. Februarja 2012, kjer so bili potrjeni oziroma izvoljeni vsi potrebni organi združenja.


ORGANI ZDRUŽENJA PRIDELOVALCEV SLADKORNE PESE SLOVENIJE ZA LETO 2012

1. Skupščina združenja

2. Regijski zbori

RZ Ormož
RZ Beltinci
RZ Črenšovci
RZ Dravsko polje
RZ Gornja Radgona
RZ Lendava
RZ Ljutomer
RZ Ptujsko polje
RZ Puconci
RZ Starše
RZ Tišina
RZ Žalec
RZ Komenda
RZ Brežice
RZ Kmetje, ki so org. kot družbe


3. Upravni odbor ZPSPS

KOSI Miroslav RZ Ormož predsednik ZPSPS
CIGUT Marija RZ Beltinci član
HALAS Štefan RZ Črenšovci član
UNUK Milan RZ Dravsko polje član
KOZAR Robert RZ Gornja Radgona član
SEČI Ladislav RZ Lendava član
ŠTIH Franc RZ Ljutomer član
PRELOG Marko RZ Ptujsko polje član
GUMILAR Boris RZ Puconci član
DOBNIK Darko RZ Starše član
ŠTEVANEC Štefan RZ Tišina član
ŽAGAR Daniel RZ Žalec član
PETRIČ Franc RZ Komenda član
PETERKOVIČ Franc RZ Brežice član
VERŠIČ Franc RZ Kmetje, ki so org. kot družbe član


4. Nadzorni odbor ZPSPS

KUČAN Franc RZ Beltinci predsednik NO
CIGAN Jožef RZ Črenšovci član
TRSTENJAK Slavko RZ Ormož član


5. Častno razsodišče ZPSPS

MARTINEC Marjan RZ Tišina predsednik ČR
ZEMLJAK Anton RZ Dravsko Polje član
VARGAZON Daniel RZ Ljutomer član
ŽINKO Dušan RZ Ormož član
PETROVIČ Janez RZ Ptujsko polje član


6. Tajnik združenja

Vlado HUNJADI