Iskanje na strani

POSTANITE ?LAN
Dale? je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljš?in". Vabimo vas, da se v?lanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.
Napaka
  • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
Poro?ilo o delu ZPSPS v letu 2015 PDF Natisni E-pošta

Poro?ilo obsega samo glavne dogotke v letu 2015.

21.12.2014 - Prvi sestanek z EU poslancem g. Francijem Bogovi?em in gospodom Miljenkom Muha v Slov. Bistrici. Dogovorili se o osnovnih smernicah delovanja.


5.1.2015 - Sestanek pri županu ob?ine Ormož. Seznanili župana z našimi aktivnostmi in smernicami za naprej.

 Poro?ilo o delu ZPSPS v letu 2015  Poro?ilo o delu ZPSPS v letu 2015

31.1.205 - Krško – predstavitev »Idejne zasnove poslovnega modela ponovne vzpostavitve proizvodnje sladkorne pese in sladkorja v Sloveniji«. Ugotovili smo da sladkorno industrijo lahko naredimo z doma?im kapitalom.


3.2.2015 - Sestanek z P&L (g. Schmitz). P&L se ne želi vklju?iti v investiranje ?a pa bi prišlo do realizacije izgradnje tovarne pa so se pripravljeni pogovarjati.


17. 2. 2015 - Ljubljana, sestanek z EU poslancem g. Bogovi?em, dr. Golob, dr. Dimovski in predstavniki ZPSPS - priprava za skupni sestanek z ministrom.


24.2. 2015 - Ljubljana; Sestanek na MKGP z ministrom. Dogovorjenoda se pristopi h izdelavi poslovnega na?tra. Za izdelavo poslovnega na?rta MKGP naredi javni razpis in ga financira.


6.3.2015 - Krško, operativni sestanek glede nadaljnjih operativnih aktivnosti.


10.3.2015 - Portorož - Posvet Zadružnikov. Minister javno pove da podpira prizadevanja ZPSPS in da se pristopi izdelavi poslovnega na?rta, v katerem je potrebno vse detajle natan?no dolo?iti in odkloniti vse sume opravi?enosti oživitve sladkorne industrije v Sloveniji, ali pa jih zavr?i.


16.3.2015 – sestanek UO, NO in ?R ZPSPS na Fakultei za kmetijstvo in biosistemske vede UM. Na sejo so posebej povabljeni: evropski poslanec g. Franci Bogovi?, direktor KOSTAK-a g. Miljenko Muha, predstavniki KGZS dr. Dušica Majer in Tone Jagodic, dekan FKBV UM prof. dr. Mario Lešnik in prof. dr. Jernej Turk ?lan Sveta za kmetijstvo pri MKGP. Po uradnem uvodu je g. Franci Bogovi? povedal spodbudne novice in predlaga da se naš projekt uvrsti v taki imenovani »Junckerov« plan. Razloži tudi nadaljnje korake in obliko delovanja. Povdarja pa da je pri tem nujno potrebno sodelovati z lastnimi sredstvi. V razpravi se odlo?i da je potrebno dolo?iti smernice katere so napisali strokovnjaki KOSTAK-a. Vsi se strinjajo da bo potrebno še dosti napora da se realizira projekt – je pa to samo novi izziv.

Ker se predvideva kon?anje študije do konca junija se do takrat opravijo vse priprave. Odlo?eno je da se pošlje okrožnica vsem anketirancem in se jih obvesti o zaklju?kih seje.


7.5.2015 - smo sodelovali v Državnem Svetu na posvetu »Inženirji in gospodarstvo« katerega je organizirala »Slovenska inženirska Zveza«. Pod to?ko 8 je naš predstavnik prof. dr. ?rtomir Rozman predstavil na temo » Vrnitev pridelave sladkorne pese in tovarne sladkorja v Ormožu«. Isti dan ob 14. uri smo se sre?ali še z državnim sekretarjem g. Metodom Dragonjom in mu predstavili naš projekt, ter mu predstavili težave v zvezi s tem. Gospod državni sekretar je obljubil da bo se najprej posvetoval z ministri za kmetijstvo in ministrom za gospodarstvo in potem bo nas obvesti glede tega. Nekaj mesecev po tem sestanku še ni odgovora.

 Poro?ilo o delu ZPSPS v letu 2015  Poro?ilo o delu ZPSPS v letu 2015

25.5.2015 - Smo imeli 10. Redno skupš?ino ZPSPS. Na skupš?ino smo povabili predstavnike lokalne skupnosti, KGZS, KGZ Ptuj, M. Sobota in Maribor, Sindikat kmetov Slovenije, ZZS, Fakultete za kmetijstvo UM in UL, ter posebni gost evropski poslanec g. Franc Bogovi?. Po uradnem delu, v to?ki plana in kot zaklju?ek Skupš?ine smo odlo?ili da smo z skupnimi mo?mi in združeni lahko dosežemo cilje.


25 in 26. 6.2015 - smo v okviru sodelovanja z podjetjem DSD ki ga predstavlja g. Hans van Klink obiskali Univerzo Wageningen (Kosi, Hunjadi, Rozman, Šumak). Najprej smo si ogledali raziskovalni center v vasi Lelystad, kjer na 1700 ha izvajajo raziskave za kmetijstvo in jih potem integrirajo v gospodarstvo. Po ogledu smo še imeli kratko predstavitev novega pilotnega obrata za predelavo sl. pese. Pogovarjali smo se tudi o tem, da se ta tehnologija »prenese« v Slovenijo. Spoznali smo se tudi z novimi trendi predelave sladkorne pese. Dogovorili smo tudi nadalnje aktivnosti, ter dolo?ili naslednje korake oziroma termine. O vsem teh aktivnosti smo pozneje obvestili ministra za kmetijstvo in ga obenem povabili  na agroživilski sejem AGRA v Gor. Radgoni.

 Poro?ilo o delu ZPSPS v letu 2015  Poro?ilo o delu ZPSPS v letu 2015

3.7.2015 - smo na povabilo evropskega poslanca g. Franca Bogovi?a sodelovali na drugem posvetu sadjarjev in zelenadarjev na temo »Organizacija proizvajalcev«. Takšna organizacija je primerna tudi za nas.


Od 22. do 27.8.2015 - smo sodelovali na agroživilskem sejmu AGRA. Že tretjo leto zapored sodelujemo na agroživilskem sejmu AGRA v Gor. Radgoni, tudi sedaj smo se na sejmu predstavili z našimi prizadevanji. Obiskalo nas je veliko kmetov, gospodarstvenikov, politikov, posebej pa smo ponosni na obisk nizozemskega veleposlanika g. Twaalfhoven-a. Z odzivom in komentarji smo zelo zadovoljni, saj si vsi želijo da se pesa vrne na naša polja.

 Poro?ilo o delu ZPSPS v letu 2015  Poro?ilo o delu ZPSPS v letu 2015

24.8.2015 - smo organizirali, prav tako na sejmu, veliki mednarodni posvet z anaslovom »Sladkorna pesa – novi izzivi«. Vsi udeleženci posveta se strinjajo da se pesa mora vrniti na slovenska polja saj je najbolj prespektivna poljš?ina v Evropi. To trditev dokazujejo tudi študije znanih evropskih analitikov. Isto tako je nujno potrebno za živilsko industrijo da dobimo sladkor, ali druge izdelke za živilsko predelovalno industrijo iz sladkorja. Sladkor je danes pomembna industrijska dobrina.


16.9.2015 - na vabilo nizozemskega veleposlanika v R. Sloveniji g. E.F.M Twaalfven-a smo se pogovarjali o nadaljnjem sodelovanju z nizozemskimi gospodrarstveniki. Dobili smo vso moralno, politi?no in logisti?no podporo.


21.9.2015 - smo na inicijativo LO SMC v Državnem Zboru predstavili naša prizadevanja poslanski skupini SMC.


Od 27.9 do 1.10.2015 - smo v sodelovanju z evropskim poslancem g. Francijem Bogovi?-em organizirali strokovno ekskurzijo v Belgijo in Nizozemsko. Na ekskurzijo smo povabili vse inštitucije katere se ukvarjajo z kmetijstvom; MKGP, MGTR, KGZS, ZZS, Fakultete za kmetijstvo, Kmetijski inštitut, Sindikat kmetov Slovenije, medije in kmete. Na naše vabilo je bio zelo slab odziv, predvsem pa nas presene?a odziv MKGP. Z druge strani pa je velik interes kmetov, tako da smo celo nekaterim trebali odkloniti udeležbo. O strokovni ekskurziji smo podali posebno sporo?ilo za javnost. Glavno sporo?ilo strokovne ekskurzije:

Po vseh predstavitvah, ogledih in opravljenih razgovorih s strokovnjaki lahko povzamemo, da je kljub velikim spremembam ponovna pridelava sladkorne pese ob ustrezni organiziranosti v Sloveniji možna in ekonomsko upravi?ena. Vendar bo zaradi razpoložljivih površin in s tem povezane ekonomske upravi?enosti smer predelave sladkorne pese v prihodnosti popolnoma druga?na kot smo si do nedavnega še predstavljali.

Najpomembnejši napotek, ki smo ga dobili in je hkrati tudi naš zaklju?ek je, da je za uspešno izvedbo projekta potrebna povezanost in sodelovanje vseh akterjev (pridelovalcev, predelovalcev, fakultet, države, itn.)

 Poro?ilo o delu ZPSPS v letu 2015  Poro?ilo o delu ZPSPS v letu 2015

21.10.2015 - smo sodelovali na 1. Konferenci industrije pija?, katero je organizirala GZS – ZKŽP.


18.11.2015 - sodelovanje na 30.tradicionalnem posvetu Javne službe kmetijskega svetovanja v Laškem.


23. 11. 2015 - smo na 55. Obletnici Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede dobili »Zahvalo« za strokovno sodelovanje na podro?ju gospodarstva.


30.11.2015 - je bila 6. Redna seja komisije za sladkorno peso pri KGZS. Poleg ?lanov komisije na seji so sodelovali predsednik KGZS g. Cvetko Zupan?i?, direktor  KGZS g. Branko Ravnik in predsednik ZZS g. Peter Vrisk.  Vsi omenjeni se strinjajo da je potrebno vrniti sladkorno peso na naša polja. Obvezali so se da bodo o teh aktivnostih obveš?ali in sodelovali z MKGP.


30.11.2015 -  so prdesedni k ZPSPS  g Miroslav Kosi, in naš ?lan g. Dejan Šumak odpotovala v Bruselj na sestanek z predstavniki DSD in Univerze Wageningen. Pozneje so imeli sestanek z g. Francijem Bogovi?em, evropskim poslancem in z g. van Nistelrooij, evropskim poslancem Nizozemske. Dogovarjali so naslednje pomembne korake v realizaciji našega projekta.


4.14.2015 - sestanek z LO SMC. Želeli so se seznaniti z situacijo z lokacijo Ormož in in predlagali tudi druge rešitve. Želijo da se predelovalni obrat postavi v Ormožu in bodo pri tem pomagali.


7.12. 2015 - Smo obiskali (Kosi, Trstenjak, Štefan?i? in Hunjadi) Združenje pridelovalcev sladkorne pese Avstrije. Sprejel nas je direktor g. Marcus Schöberl. Tema razgovora je bila njhova organizacija Združenja (Zadruga).

 Poro?ilo o delu ZPSPS v letu 2015  Poro?ilo o delu ZPSPS v letu 2015

14.12.2015 -  je UO, NO in ?R ZPSPS imelo 2 redno sejo. Seja je potekala v dobrem vzdušju in pohvalama za veliko storjenega, sedaj že v prejšnjem letu. Sprejeti so sklepi o nadaljnjih aktivnosti. Zavedamo se tudi da nam plani za drugo leto prinašajo veliko dela, ?esar pa se veselimo.


Na pobudo prof. dr. Janvit Goloba, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, pa ?ez celo leto izvajamo preiskus pridelave sladkorne pese v Sloveniji. Posejali smo 6 ar sladkorne pese. Povdarek je na gnojenju z aktivnim ogljem. Pridelavo smo naredili mi z strokovnim sodelavcem, analizo tal in pese pa dela Biotehniška Fakulteta UL, pod vodstvom prof.dr. Roka Miheli?a. Rezultati še niso kon?no obdelani.


V tem ?asu nas tudi aktivno spremljajo mediji, tako pisani kot TV in radio.


Ve? slik o poro?ilu o delu ZPSPS v letu 2015 si lahko ogledate v galeriji.

Ormož, 17.12.2015

Pripravil:
Mag. Vladimir Hunjadi

Priloga:
iconSladkorna pesa - Novi izzivi