Iskanje na strani

POSTANITE ?LAN
Dale? je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljš?in". Vabimo vas, da se v?lanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.
Napaka
  • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
PDF Natisni E-pošta


V nadaljevanju aktivnosti smo 2.7.2014 imeli obisk ?eškega veleposlanika v RS. G. veleposlanik Petr Voznica je na svojo pobudo in povabilo župana ob?ine Ormož g. Alojza Soka obiskal našo ob?ino. Namen obiska je poiskati možnosti za vlaganje ?eških poslovnežev v slovensko gospodarstvo. Eno od priložnosti ?eški gospodarstveniki vidijo v vlaganje v sladkorno industrijo v Sloveniji. Po sprejemu pri županu smo obiskali lokacijo stare tovarne sladkorja, kjer je g. veleposlanika zanimala lokacija za potencialno novo tovarno, potem pa je še gospod obiskal podjetje P&F Jeruzalem Ormož – klet. Tam se gospod seznanil z našimi vini. Po uradnem delu je ZPSPS pripravilo sprejem na »Marofu« za gospoda veleposlanika, kjer se sestal z našimi ?lani in smo mu še posebej predstavili rezultate ankete o potencialnih pridelovalcev sladkorne pese. V zelo sproš?enem ozra?ju smo se pogovarjali o ?eškem in slovenskem gospodarstvu, predvsem pa o kmetijstvu. Odlo?itev o investiranju v slovensko sladkorno industrijo še ?akamo, pri?akujemo pa pozitiven odgovor.

 Poro?ilo junij – december  Poro?ilo junij – december


15.7.2014 smo sklicali sestanek z župani ob?ine Ormož, Središ?e ob Dravi in Sv. Tomaža, ter direktorja TSO v likvidaciji, g. Dogša Jurija, predsednico Odbora za kmetijstvo ob?ine Ormož gospo Anico Pevec in predstavniki ZPSPS. Namen sestanka je da se poenotimo in se dogovorimo o nadaljnjih korakih. Na sestanek je prišla edino gospa Anica Pevec, vsi ostali so se opravi?ili.


4.8.2014 so na radio SLO v oddaji »studio ob 17« poleg MKO sodelovali naši predstavniki ZPSPS, g. Miroslav Kosi, g. dr. ?rtomir Rozman in g. Slavko Trstenjak.


8.8.2014 smo sodelovali na sestanku na povabilo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano g. mag. Dejana Židana, ker smo uskladili nova dejstva glede naših prizadevanj.


Od 23. do 28. 8. 2014 smo sodelovali na mednarodnem kmetijsko - živilskem sejmu AGRA v Gor. Radgoni. Za to priložnost smo tiskali posebno zloženko in naredili nekaj promocijskega materiala. Na sejmu so nas obiskali številni obiskovalci in pokazali velik interes za pridelavo in predelavo sladkorne pese.

 Poro?ilo junij – december  Poro?ilo junij – december


11.9.2014 smo se udeležili konference GZS na temo »Kako druga?e kot pa s Keyesom« kjer so govorili znani strokovnjaki s podro?ja gospodarstva in ban?ništva. Poudarek je na vlaganje v investicije in pomen investiranja v gospodarstvo in infrastrukturo, kako privabiti investitorje in priprava projekta.


24.9.2014 smo obiskalo ?ebelarsko zvezo Slovenije kjer smo se dogovorili o organizaciji posveta: »Vpliv in pomen sladkorne pese in sladkorje na ?ebelarstvo v Sloveniji. Posvet je potem organizirala 4.11.2014 ?ZS v Murski Soboti. Na posvetu so govorili znani strokovnjaki s podro?ja sladkorne pese, zaš?ite sladkorne pese in pomenu oljne ogrš?ice na ?ebelarjenje. Sklep posveta je da ?ebelarstvo in industrija sladkorje morajo skupaj delovati, ter se organizirati tako da bo pridelava in predelava sladkorne pese koristna za oboje.


1.10.2014 smo obiskali EKO sklad. Namen obiska je poiskati skupne to?ke in na?in sofinanciranja sladkorne industrije v Sloveniji glede na to da sladkorne pesa ima velik pozitiven ekološki u?inek na okolje. Direktor Sklada je obljubil vso pomo? ko pride do konkretne realizacije programa.


16.10.2014 so nas obiskali predstavniki Deželne banke in se z nami posvetovali glede možnosti vlaganje Deželne banke v sladkorno industrijo. Ko bo prišlo do konkretnih potreb za financiranje so oni pripravljeni sodelovati pri projektu.


17.10. 2014 smo na MGTR imeli sestanek s državnim sekretarjem na MGTR z sodelavci. Na sestanku smo predstavili naša prizadevanja in namero da se v Sloveniji ponovno uvede pridelava in predelava sladkorne pese. Po naši predstavitvi smo dobili veliko podporo in smo se dogovorili da je najprej potrebno naredite medresorski sestanek z MKPG. Z MKPG treba najprej ugotoviti ali obstajajo kakršni zadrški z njihove strani, ?e ne, potem bo MGTR dalo na razpolago tudi logistiko in vso potrebno podporo za realizacijo tega projekta. MGTR vidi veliko priložnost v tem projektu.


28.10. 2014 CI ZPSPS je sprejela sklep da se obiš?ejo ob?ine katere so dale neobvezujo?e ponudbe za lokacijo nove tovarne. Eno ob?ino smo obiskali 19. 11 in drugo 21. 11. 2014. Obe lokaciji so primerne za tovarno sladkorja. Dogovorjeno je da se naredi poslovni na?rt in se ugotovi katera lokacija je najprimernejša.


6.11.2014 smo obiskali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in jim predstavili naša prizadevanja, predvsem s podro?ja zaposlovanja, ter socialni vidik ponovne pridelave in predelave sladkorne pese. Žal od ministrstva nismo dobili pisne podpore!?.


12. 11. 2014 smo dobili od Vlade RS odgovor na vprašanje poslanca DS g. Branka Šumenjaka. Odgovor je podoben kot ga je dalo MGTR. Vlada RS je seznanjena z prizadevanji ZPSPS in jih podpira.


14. in 15. 11. 2014 smo organizirali strokovno ekskurzijo na ?eško. Prvi dan smo obiskali fakulteto za kmetijstvo v Brno in drugi dan smo bili gostje g. Jana Krova?eka, predsednika Združenja pridelovalcev sladkorne pese ?eške. Dobili smo zelo koristne informacije, ter še enkrat potrdili da potrebno tudi pri nas zagnati sladkorno industrijo.


24. 11. 2014 smo poslali opis investicije v sladkorno industrijo Slovenije. Pismo je MKGP posredovalo kitajskemu gospodarskemu atašeju. Isti dan so javili z ?eškega veleposlaništva da še oni vedno želijo investirati v našo industrijo sladkorja. Na odgovor še ?akamo.

Ve? slik o Poro?ilu junij – december si lahko ogledate v galeriji.

Ormož, 16.12.2014

Pripravil:
mag. Vladimir Hunjadi