Iskanje na strani

POSTANITE ?LAN
Dale? je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren slakorne pese - "Kraljico poljš?in". Vabimo vas, da se v?lanite ter s tem podprete prizadevnja ZPSPS za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.
Napaka
  • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:153. Error 9: Invalid character
Poro?ilo Maj 2013 PDF Natisni E-pošta
Torek, 14 Maj 2013 11:56


V ?etrtek 14. Februarja 2013. je Združenje imelo 1/13 sejo UO, NO in ?R. Na seji se razpravljalo o »Študiji« izvedljivosti in o Regijskih zborih, kateri sledijo. Dogovorjeno je da se na RZ predstavi študija v skrajšani obliki, prednosti sladkorne pese v kmetijstvu in model stopanja kmetov v lastniško strukturo. Vsi prisotni so sprejeli sklep da naj bo lastniški delež pridelovalcev sladkorne pese vsaj 30% in se s tem deležem trguje samo znotraj Združenje. Takšni sklep se predstavi tudi na RZ..


V ponedeljek, 18. Februarja 2013 so se predstavniki Združenja, ter župan ob?ine Ormož g. Alojz Sok, sre?ali z predstavniki MKO pod vodstvom ministra gospoda Francija Bogovi?a. Zaradi odlo?itev katere se bodo v kratkem sprejemale v EU parlamentu so skupaj dogovorjene smernice in stališ?a za pogajanje in pridobitev kvot. Dogovorjeno je tudi da Združenje stopi v kontakt z lastniki zemljiš?a in se poskuša z njimi dogovoriti o odkupu zemljiš?a, ter da bo jim v tej aktivnosti pomagalo ministrstvo. Isto tako je predlagano z strani Združenja da se sladkorna pesa uvrsti kot strateška surovina za naslednje obdobje. Vsi predlogi Združenja so sprejeti z strani MKO.

 Poro?ilo Maj 2013  Poro?ilo Maj 2013


Od 27. Februarja do 12. Marca 2013 so potekali regijski zbori; to so RZ Beltinci, RZ ?renšovci, RZ Lendava, RZ Puconci, RZ Tišina, RZ Komenda, RZ Žalec, RZ Brežice, RZ Ormož, RZ Ptujsko polje, RZ Dravsko polje, RZ Starše, RZ Gornja Radgona, RZ Ljutomer, RZ Kmetje, ki so organizirani kot pravne osebe. Na vseh RZ je najprej podano poro?ilo o delu, finan?no poro?ilo ter plan dela in finan?ni na?rt. Kot poseben del pa je na kratko predstavljena »Študija izvedljivosti«, prednosti ki jih daje sladkorna pesa kmetijam ter sam model stopanja kmetov v lastniško strukturo. Na vseh RZ so soglasno potrjena vsa poro?ila in plan za teko?e leto. Najve? debate se vedno razvilo o stopanjo v lastniško strukturo pridelovalcev sladkorne pese. Razloženo je da proizvajalci sladkorne pese »morajo« biti lastniki vsaj 25% + ena delnica (predlog je 30%) zaradi kontrole in vpliva na predelavo. Vsak pridelovalec sladkorne pese ima lastniški delež na svoje ime. Z tem lastniškim deležem bi se trgovalo samo znotraj ZPSPS da se ne izgubi dosežen lastniški delež. Takšni model lastništva je v skoraj vseh državah EU in bi bilo dobro da se posnema ta model tudi pri nas. Izkušnje nas u?ijo da brez kontrolnega deleža pridelovalci sladkorne pese nimajo vpliva na predelavo sladkorne pese. Na vseh RZ je potrjena takšna ideja o lastniški strukturi in na ve?ini RZ so zahtevali da ta lastniški delež naj bo še ve?ji od 30% (bili so tudi predlogi nad 50%) zaradi ve?je varnosti, to je potrjeno tudi z sklepi vsakega RZ posebej.

 Poro?ilo Maj 2013  Poro?ilo Maj 2013


23. marca 2013 je v imenu ZPSPS g. prof. dr. ?rtomir Rozman predstavil: »Študijo o izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji« ob?inskemu Svetu ob?ine Ormož. Po predstavitvi so sledila vprašanja ob?inskih svetnikov. Zaradi ?asovne omejitve nismo mogli odgovoriti na vsa vprašanja in smo na njih odgovorili pisno za naslednjo sejo. Ob?inski svetniki so soglasno podprli naša prizadevanja ter 100% glasovali za podporo tega projekta.


V sredo 27. marca 2013 ob 13.00 uri v gostiš?u »Siva ?aplja« v Trnovski vasi je bila 8. Redna Skupš?ine ZPSPS. Poleg veh ?lanov upravljanja ZPSPS so bili prisotni še vabljeni gostje: MKO – g. mag. Matjaž Grkman, FKBV MB – prof dr. ?rtomir Rozman, prof. dr. Karmen Pažek, ob?ina Ormož: gospa Ana Pevec. Isto kot na RZ so podana vsa poro?ila o delu ZPSPS in finan?no poro?ilo katero je podala g. gospa Majda Lukner z podjetja Fiposor d.o.o. katero nam vodi poslovne knjige. Po poro?ilih ni bilo posebej vprašanj, pri planu za delo tega teko?ega leta pa se sprejel sklep da se odbor za izdelavo študije preimenuje v odbor za izgradnjo tovarne sladkorja s tem da se po?aka izid pogajanj za dodelitev kvot na EU ravni. Konec pogajanj, ali kon?ni izid se pri?akuje koncem junija tega leta. Takrat bi se odbor tudi aktiviral.


8. aprila 2013 je delegacija ZPSPS in županom ob?ine Ormož obiskala, sedaj novega ministra za kmetijstvo in okolje gospoda mag. Dejana Židana z njegovimi sodelavci. Na tem sestanku smo želeli raz?istiti razli?na tolma?enja zaklju?kov ministrskega posveta 18. in 19. marca v Bruslju, kjer se govorilo o kvotah za sladkor. Minister je razložil stališ?a MKO in zakaj so glasovali proti zaklju?nemu dogovoru ministrskega Sveta, ?eprav ta predlog predvideva ukinitev kvot leta 2017/18 (prej 2020) in dodelitev izjem za države ki so opustile proizvodnjo leta 2006. G. minister je razložil da se glasovalo v paketu in so zaradi drugih neugodnih zadev glasovali proti. V nadaljevanju je minister dejal da se bo prizadeval da se za Slovenijo najde rešitev da pridelava sladkorne pese pride na slovenska polja.

 Poro?ilo Maj 2013  Poro?ilo Maj 2013


10. aprila 2013 se delegacija ZPSPS sre?ala z lastniki stare lokacije TSO (Royal Cosun) in izrazili željo za nakup zemljiš?a. G. Hans Hogeweg, predstavnik lastnikov je povedal da se o prodaji zemljiš?a ne more pogovarjat dokler se ne rešijo vsa sporna vprašanja razgradnje tovarne sladkorja in dokler ta razgradnja formalno ni kon?ana. Kdaj to bo pa je predvsem odvisno od sodiš?a in MKO, ko pa bo ta postopek kon?an pa se lahko pogovarjamo naprej; je dejal g. Hogeweg. Na osnovi tega razgovora smo prosili MKO da nam razloži situacijo okrog zemljiš?a in nas je 19. Aprila 2013 sprejela direktorica direktorata pri MKO g. dr. Martina Bavec in razložila da je ta postopek na sodiš?u in prav tako ne more komentirati ali podajati kakršne informacije glede tega. Edino lahko pove da bi se naj ta postopek kon?al junija letos.

ZPSPS še vedno vzdržuje vezi s skupino BEET Ireland in se medsebojno obveš?amo o vseh dogodkih na tem podro?ju.

ZPSPS izvaja še druge aktivnosti glede pridobivanja kvot in s tem možnost pridelave sladkorne pese v Sloveniji.


Ve? slik o poro?ilu maj 2013 si lahko ogledate v galeriji.

Upravni odbor ZPSPS

Priloga:
icon Plan dela Združenja za leto 2013
icon Letno poro?ilo 2012
icon Ekonomske prednosti za kmetije pri pridelavi sladkorne pese
icon Študija o izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese